0177 3254143

Zhen Wu Trainingscamp 2016 Beijing – China